Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 55 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 55 อัตรา  เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564 


 • ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 • ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ขับรถยนต์ มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีประสบการณ์ในการดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษา การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ควบคุมอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับการประชุม การตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 31 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ใดสาขาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง

 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง

 • ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

 • การรับสมัคร
 • ยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 • ยื่นแบบใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง “ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “สมัครลูกจ้าง”
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!