สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /  สมัคร 24 พฤษภาคม  –  2 มิถุนายน 2567


 • รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง  นิติกร
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 • 2. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม ติดตามหลักฐาน แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้ยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
 • 4. ศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีความสําคัญหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานทางด้านกฎหมาย
 • 5. รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน ประสานงานด้านนิติการกับฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
 • 6. ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • 8. ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น รวมถึงการประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • 9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 10. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
 • 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://acfs.thaijobjob.com/
 • เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม  ถึง  2 มิถุนายน 2567


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!