• ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567

 • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน  4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกียวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมวิชาการและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง  นิติกร
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
  3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
  4. สนับสนุนการดำเนินการในการศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
  5. สนับสนุนการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • การรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัคร  16 พฤษภาคม ถึง  30 พฤษภาคม  2567
 • ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทาง https://mfa.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!