กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 21 – 30 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราที่รับสมัคร ค่าตอบแทน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • เงินเดือน  10,430 , 11,280 และ 13,800 บาท
 • ประเภท  บริการ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  – ปวช. – ปวส. – อนุปริญญา – ม.6

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กล้องหรือการถ่ายภาพ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน
 • การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
  มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
  ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
 • ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ การถ่ายภาพนิ่ง และ
  ภาพเคลื่อนไหว

 • วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 12 ชั้น 3
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1004
 • ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่ 

error: Content is protected !!