Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567


 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2567

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 • ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
 • ปริญญาโทหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 • ปริญญาโทที่มีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ก.พ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 18510 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะ

   

 • สำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคคัดเลือกท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปีดรับสมัคร คือวันที่ 7 มีนาคม 2567

 • สถานที่รับสมัครและระยะเวลาการรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • สำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 2 เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • โทร 0 2 3 5 4 1 2 5 7  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 7  มีนาคม 2567  ในวันราชการ ดังนี้
 • ภาคเช้า เวลา 08.30  – 12.00 น.
 • ภาคบ่าย เวสา 13.00  – 15.00 น.


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!