Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

คปภ. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 10 – 17 พฤศจิกายน 2566

คปภ. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 10 – 17  พฤศจิกายน 2566


 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
  ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน
  เงินค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จำนวน 1อัตรา

 • วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ

 • ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
 • Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
 • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ZHCnvvpTe4ECCAyz6
 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ .pdf
 • (1) ใบสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • (2) สำเนาบัตรประชาชน
 • (3) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • (4) ประวัติส่วนตัว (Resume)
  ทั้งนี้ให้นำส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น

 • อัตราเงินเดือน
  อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อเดือน


 • ดูรายละเอียดฉบับเต็ม  ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!