กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2566

 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจำนวนอัตราว่าง

 • ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
 • อัตราค่าจ้าง 15000  บาท
 • จำนวนอัตราว่าง 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • อัตราค่าจ้าง 9400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600บาท
 • จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  สาขาวิชาเทคนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ • กรณีการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 20 เมษายน 2566  ในวันและเวลาราชการ ( 8.30 – 16.30 นาฬิกา)
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถติดต่อที่กลุ่มบริหารอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
 • เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • กรณีสมัครทาง E-mail ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 20 เมษายน 2566
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย แล้วสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.1
 • แล้วส่ง ที่ E-mail : prob[email protected]ทั้งนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!