• ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักจิตวิทยา ปฏิบัติการ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
  • (ยกเว้นตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน จะต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในครั้งนี้ด้วย)

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ การใดที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว สำหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น


  • การรับสมัครสอบ
  • เปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 – 18 มิถุนายน 2567
  • ที่เว็บไซต์  https://correct.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!