การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ
 • จำนวน 28 อัตรา
 • เพื่อมาทดแทนลูกจ้างเฉพาะงานฯ
 • อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
 •  มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8
 • คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
 • มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก

 • กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
 • ติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!