กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 37,680/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 21 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง 

 • ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนความปลอดภัย
 • เงินเดือน  37,680 บาท
 • ประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 • 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และ
 • 2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบัญชี การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ และประเมินผล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิเพื่อพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามและเร่งรัดการชำระหนี้คืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับการชำระหนี้คืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขและพัฒนากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://personnel.labour.go.th
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • เปิดรับสมัคร 15  ถึง  21 พฤษภาคม 2567  ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น )


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!