สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 19500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 3 – 13 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา)

 • ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
 • สำรจ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งนบำรุง งานบูรณะ
 • ซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้างอาคาร สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ช่วยตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุงบูรณะซ่อมแซม และอำนวยความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ค่าตอบแทน 19500 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมดินและน้ำทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทานทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสำรวจ
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 3 – 13 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กำหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่ 

error: Content is protected !!