กรมการปกครอง เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 – 17 พฤษภาคม 2567 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัว กรมการปกครอง
 • ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
 • เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 อัตรา

 • ปฏิบัติงานด้านวิชาการ อาทิ การดำเนินการสนับสนุนภารกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
 • ปฏิบัติงานธุรการ อาทิ การร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดเก็บข้อมูลสถิติ การบันทึกข้อมูล เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานบริการ อาทิ การรับข้อมูลร้องเรียนและการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวฯ

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนได้

 • เกณฑ์การคัดเลือก
 • 1. ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • สถานที่รับสมัคร ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ส่วนการสอบสวนคดีอาญา (ชั้น 2)
 • สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 02-356-9554
 • ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อกดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!