กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐหรือของส่วนราชการ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐหรือของส่วนราชการ
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนเสนทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนกาศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนศึกษาและการฝึกอบรม
  4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
  6. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ด้านบริการ
  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
  3. ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 • เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • เว็บไซต์ : https://opsmoc.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!