กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 5 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ ปวทอนุปริญญา ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามชั้นตอน ดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!