สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง 35 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา /  สมัคร 19 เมษายน –  13  พฤษภาคม 2567


 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2567
 • จำนวน 35 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • พนักงานบริหารงานเลขานุการกลาง
 • นิติกร
 • พนักงานมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ
 • พนักงานมาตรฐานปฏิบัติการบิน
 • พนักงานพัฒนามาตรฐาน
 • พนักงานมาตรฐานระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
 • พนักงานมาตรฐานสนามบิน
 • พนักงานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก
 • พนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจการบิน
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผนสิ่งแวดล้อมการบิน
 • พนักงานบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ
 • พนักงานบริหารยุทธศาสตร์
 • พนักงานบริหารงบประมาณ
 • พนักงานบริหารโครงการ
 • พนักงานกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • พนักงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 • พนักงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานในรูปแบบ e-file โดยแนบ เอกสารหลักฐานการสมัครรวมเป็นไฟล์เดียวกัน สกุล .pdf เท่านั้น
 • และตั้งชื่อไฟล์ด้วย คำนำหน้า ชื่อ สกุล ภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น นางสาว ยิ้มแย้ม แจ่มใส ผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น
 • (ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานการสมัครงานที่ไม่ได้ส่งผ่านอีเมลดังกล่าว)
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567 โดยเอกสารการสมัครงานที่ส่งภายหลังวันที่ 13  พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 นจะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณีกดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!