บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส
 • ส่วนวิเคราะห์และหารายได้อสังหาริมทรัพย์ ฝ่าย Property Development ขึ้นตรงสายงานการเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  • ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5

 • การรับสมัคร
 • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น
 • ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนงานบริหารงานบุคคล นายเก้า ก้าวไกล)
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!