สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 พ.ค. 2567


 • ประกาศกรมสรรพสามิต
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายสารสนเทศและบริการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง และจำนวนตำแหน่งว่าง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
 • อัตราค่าจ้าง 15000  บาท
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • เช่น มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อ Adobe Photoshop ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere

 •  การรับสมัครคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ขั้น 3)
 • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5 3 2 4 0 4 8 6  ต่อ  7 5 0 0 1 8
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 8  พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าเวลา 08.30  น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!