ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 22 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 22 พฤจิกายน 2563

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
  การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา

 •  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร การปริวรรตเงินตราและเงินโอน
  ต่างประเทศ และธุรกิจการค้าต่างประเทศให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่าย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการ
  พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารการเงิน การจัดการการเงิน  การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
  ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หากได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) เช่น CDCS (Certified
  Documentary Credit Specialist) หรือ CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees)จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 •  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีหากมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477
  หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีไม่มีผลทดสอบ  ความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อน และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ต้องมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
  ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ
  (Remittance) หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องมีหนังสือรับรองการท างาน
  หรือเอกสารการผ่านงานประกอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานดังกล่าวจริง)
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานและบุคลากร มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแล
  อาทิธปท. เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5-7 วัน ต่อครั้ง
 • มีความรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบการปฏิบัติการ การจัดการ
  ฐานข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • จะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นแต่
  จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงกว่า
 •  หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ SWIFT การควบคุม ดูแล และมีความรู้เกี่ยวกับการ
  Upgrade ระบบ SWIFT เช่น การลง Patch version, การปรับเปลี่ยน Message Standard Release หรือ
  การปรับเปลี่ยน SWIFT format จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
 • ทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
  www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่ง
  บริหารทีม 10 ประจ า ฝกธ. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ”
  ต าแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจ า ฝกธ. เพียงต าแหน่งเดียว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่ง
  ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบการรับสมัครดังกล่าว จนถึงวันที่22 พฤศจิกายน 2563 กรณีมีข้อสงสัย
  เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!