สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปวช ปวส ป.ตรี

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  พนักงานราชการ
  1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

  2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
  1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 6 – 22 ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
  1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างเทคนิก จำนวน 1 อัตรา
  3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  4.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  พนักงานราชการ
  1. พนักงานห้องยา จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2563
  3. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  4.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  5.นักรังษีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  6.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  7.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  8.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดน่าน
  พนักงานราชการ
  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดเพชรบูรณ์
  พนักงานราชการ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  4.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดปทุมธานี
  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 33 อัตรา
  2. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  5.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  และอื่นๆ  45 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสระบุรี
  พนักงานสาธารณสุข

  1.แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 22 – 29  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  พนักงานราชการ
  1.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  2.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
  พนักงานราชการ
  1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 29 อัตรา
  3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  4.นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  5.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 11 อัตรา
  และตำแหน่ง อื่นๆ 47 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอุตรดิตถ์
  พนักงานราชการ
  1.แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 19 – 26  ตุลาคม 2563

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอุทัยธานี
  พนักงานสาธารณสุข

  1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22  ตุลาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!