กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 20 ถึง 24 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 20 ถึง 24 กันยายน 2564

 • ประกาศสํานักงานปลดกระทรวงการคลัง
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
 • ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • ค่าจ้างเดือนละ 9400  บาท ค่าครองชีพ 2000 บาท
 • รวมค่าจ้างเดือนละ 11400 บาท

 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัครสอบ
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 • กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กันยายน 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร
 • และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง
 • ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 กันยายน 564
 • และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!