กระทรวงต่างประเทศ เปิดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง ม.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง ม.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ขึ้นไป หลายสาขา

 • กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคในการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการใช้
 • เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการเพื่อการออกอากาศ มีทักษะในการบันทึกภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ด้านเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และโปรแกรมตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์และสื่อแนวใหม่
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารในระดับดี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
 • อัตราค่าจ้าง อัตราจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • การรับสมัครสามารถส่งเอกสารและหลักฐาน
 • การสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เดือนละ 15000 – 25000 บาท
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขานิติศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และ/หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความรู้ และ/หรือประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายการลงทุน และ/หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาค อาทิ อาเซียน สหภาพยุโรประหว่างประเทศ และ/หรือกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง/คดีบุคคล  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • การรับสมัครวันเวลาที่รับสมัคร   สมัครด้วยตนเอง  สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)   บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2563
 • ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ตามช่องทาง
 • ดังนี้ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 5 กระทรวงการต่างประเทศ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครนักวิจัย ด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”
 • หรือ  ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยใส่ชื่อเรื่องว่า “ใบสมัครนักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ตาม Email: [email protected]

 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1962
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • วิธีการรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงและยื่นเอกสารต่อไปนี้
 • โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้
 •  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางจดหมายตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (อาคารถนนศรีอยุธยา) หรือ  อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected]กmail.com และให้นำใบสมัครพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้น มายื่นในวันสัมภาษณ์
 • การรับสมัครวันเวลาที่รับสมัคร   สมัครด้วยตนเอง  สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)   ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยังยืน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การรับสมัครรับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซด์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th
 • ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยให้ส่ง เอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: [email protected]

 • กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท
 • คุณสมบัติ สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการทั่วไป และ/หรือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งเอกสารหลักฐานต
 • ทาง ไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • หรือยืนด้วยตนเอง ในวัน/เวลาราชการ ที่กองบรรณสารและ ห้องสมุด ถนนศรีอยุธยา / กองบรรณสารและห้องสมุด อาคารหลังกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] ตั้งแต่วันจันทร์ที่  26 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 13  พฤศจิกายน 2563

 • กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15000 บาท (ปริญญาตรี) หรือเดือนละ 17500 บาท
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 4  พฤศจิกายน 2563
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mfa.go.th (หน้า ภาษาไทย ประกาศกระทรวงฯ) และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้กระทรวงการต่างประเทศภายในเวลาราชการของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานด้านพัสดุโครงการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15000 บาท
 • การรับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม
 • ใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ticathaigov.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/ กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยให้ส่งเอกสาร การสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: [email protected]

 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา (ผู้พิการ)
 • คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการบัญชี
 • เป็นผู้พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ (เป็นผู้พิการที่มีความสามารถในการมองเห็นสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการได้ยิน มีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ และไม่เป็นออทิสติก )
 • การรับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม
 • ใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ticathaigov.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/ กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยให้ส่งเอกสาร การสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: [email protected]

 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่งพนักงานรับรอง จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10690 บาท
 • การรับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม
 • ใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ticathaigov.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/ กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยให้ส่งเอกสาร การสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: [email protected]

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!