ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 10 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 20 อัตรา
 • โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก  งานระบบงาน Mobile Phone Banking ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม  ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงานต่าง ๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคง   ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษา  ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ

 • คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
  ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 •  หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 • การรับสมัครการสอบ
 • ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
 • http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”
 • เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ต าแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ  “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ต าแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่10   พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 • ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!