กรมอุตสาหกรรมทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและกำลังพล
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการและกำลังพล
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
 • คุณสมบัติ
  •  สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง พนักงานแผนและงบประมาณ 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน 
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง พนักงานคลังวัตถุดิบ 
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนคลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประจุไฟ
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน 
 • คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิตผงตะกั่ว
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง พนักงานหล่อ คุณวุฒิ ปวช./ม.6
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนละเลง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาช่าง อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง พนักงานละเลง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานละเลง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานละเลง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนฟอร์ม 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาช่าง อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง พนักงานฟอร์ม
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ประสบการณ์จำเป็นในงาน มีการปฏิบัติงานในส่วนการผลิต หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่
 • คุณสมบัติ    
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิตน้ำกลั่นและน้ำกรดผสม
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาช่าง อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 •  ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง พนักงานงานซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานงานซ่อมบำรุง 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการขนส่ง
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ประสบการณ์จำเป็นในงาน การปฏิบัติงานด้านการขับขี่ยานพาหนะ หรือการส่งสินค้า

 • การรับสมัคร 
 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการและกำลังพล แผนกแผนและโครงการ โรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ ชั้น 1 สำนักอำนวยการ เลขที่ 552 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!