ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
  มีใบรับรอง CISSP, CISM และใบรับรองทางเทคนิคด้านไซเบอร์ระดับสูง เช่น ECH, CASP+, LPT, OSCP หรือเทียบเท่า รวมกัน อย่างน้อย 3 ใบ
  มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการงานตามลำดับความสำคัญ และตัดสินใจในสภาวะที่มีความกดดันสูง รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีม (Collaboration) จัดการความขัดแย้ง สื่อสาร และ Balance Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  มีความคิดเชิงตรรกะ สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระบบหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อหา Solution ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับองค์กรได้อย่างทันการณ์
  มีความคล่องตัว ทันการณ์ (Agility) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไซเบอร์

   

 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส สำนักการเงินและบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ระดับปริญญาตรีการบัญชี / การเงิน / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL 487 (Paper-based), IBT 57 /CBT 163

   

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนพัฒนาการชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ระดับปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร / การเงินระหว่างประเทศ / การบัญชี / การบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL 487 (Paper-based), IBT 57 /CBT 163

   

 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน Data Analytics หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  2.หากมีประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

   

 • วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือด้าน Information/Computer Security หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
  หากมีประสบการณ์ในด้านการความมั่นคงปลอดภัย จะเป็นประโยชน์กับงาน
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป

   

 • นักพัสดุ/นักพัสดุอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 550 ขึ้นไป

   

 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 625 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

   

 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน / เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกันอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  หากมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ด้านการลงทุนในตลาดการเงิน หรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือ ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหลักประกันใน ตลาดการเงินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
 • รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2566)
 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส สำนักการเงินและบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนพัฒนาการชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (IT Architecture , Digital Strategy , Project Portfolio Management)(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารศักยภาพบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
 • ช่างเทคนิคอาวุโส ส่วนบริหารอาคารและระบบวิศวกรรม สำนักบริหารอาคาร(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2566)
 • นักพัสดุ/นักพัสดุอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2566)
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน / เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกันอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2566)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!