ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารศักยภาพบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
  (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไป และ มีประสบการณ์งานด้าน HR กลยุทธ์/ HRM / HRD / HROD และทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือสถาบันการเงิน และ เป็นผู้บริหารด้าน HR (HR Manager) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  (โดยขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน / Resume ด้วย)
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือน : ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
  สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
  ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนดาต้าอนาไลติกส์ (งานด้านพัฒนาเครื่องชี้)
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน Data Analytics เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติประยุกต์
  หากมีประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:
  ผู้วิเคราะห์ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
  ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่ IT (IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้าน Information/Computer Security หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
  ตำแหน่งงานด้าน IT Infrastructure: มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้ภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  ตำแหน่งงานด้าน IT Architecture: ควรมีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบหรือสถาปัตยกรรมมาก่อน
  ตำแหน่งงานด้าน Digital Strategy: ควรมีประสบการณ์ในงานกลยุทธ์ ความเสี่ยง การตรวจประเมิน หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน
  ตำแหน่งงานด้าน Project Portfolio Management ควรมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ หรือจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน
  ตำแหน่งงานด้าน Cyber Security: หากมีประสบการณ์ในด้านการความมั่นคงปลอดภัย จะเป็นประโยชน์กับงาน
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือน : ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ทีมระบบบัญชี สำนักการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  จบปริญญาโท/ตรี สาขาการบัญชี/ สาขาการเงิน/ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  ระดับเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท
  ระดับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,200 บาท
  เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • Full Stack/Back-end Developer/DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (2 อัตรา)
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี / โท ด้าน Computer Science หรือ Computer Engineering หรือ Information technology
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม เข้าใจในกระบวนการด้านไอที Software Development และ/หรือเข้าใจสถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของเทคโนโลยี
 • ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) รวมทั้ง Risk Management
  มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ
  มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้ง มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
  มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : ผู้ตรวจสอบ 28,500 บาท / ผู้ตรวจสอบอาวุโส 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
  สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
  ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!