Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ จำนวน 42 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 25 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ จำนวน 42 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 25 มีนาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ


 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • พนักงานการภาษี ได้รับปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 • มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ (๒) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office :Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point หรือ Internet เป็นต้น
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสัตย์ และมีจิตสำนึกบริการ
 • มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น
 • มีความละเอียด รอบคอบ และขยัน สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ และสามารถทำงานนอกเวลาได้และการทํางานเป็นทีม

 • วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 ดังนี้
 • สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง
 • สำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2
 • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ เวลา 16.30  น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการ พิจารณาเช่นเดียวกัน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!