fbpx

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 20 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูง ในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การกำหนดสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์
  การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  (3) ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
  ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  (4) ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำโครงการ
  เพื่อเผยแพร่และชักจูงให้มีการลงทุน
  (5) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคำนวณหาแนวโน้มการเพิ่มลดของการส่งเสริมการลงทุน
  (6) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
  การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
  หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน
  และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีในการลงทุน
  (2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของการลงทุนเพื่อช่วยในการเพิ่มจำนวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • สมัครได้ที่  https://boi.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!