Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา. ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 6 – 19 มกราคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา. ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 6 – 19 มกราคม 2566


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • การรับสมัครคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 –  19 มกราคม 2566  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th
 • หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!