Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 5 – 19 มกราคม 2566  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 5 – 19 มกราคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) ประเภทที่ 1 ประจำปีบัญชี 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประเภทที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 ค า/นาที
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารก าหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
 •  มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
 • มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
 • ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2566
 • ผู้สมัครควรศึกษาประกาศของธนาคารก่อนท าการสมัครสอบ
 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารก าหนดและเลือกต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประเภทที่ 1 (Call Center) โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและ
  ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์ โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!