Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2564 .

 • ประกาศสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
 • ตามที่สำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างวันละ 336 บาท
 • มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
 •  คุณวุฒิการศึกษา
 • ปวช.พาณิชยกรรม
 •  มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก หรือให้ออกจากงาน จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย

 • การรับสมัคร
 •  สถานที่ขอใบสมัคร และรับสมัครด้วยตนเองที่
 • แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตึกฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 • โทรศัพท์ 02 220 4050 ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!