กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / เงินเดือนสูงสุด 25200 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6  – 24 มิถุนายน 2567


 • ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • จำนวน1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

 • กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ  ป้องกันประเทศ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 • เพศ ชาย/หญิง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษาหรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับที่สามารถ
 • ใช้งานได้ระดับปานกลาง-ระดับดี
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์โลก ในมิติต่างๆอาทิ ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง

 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 • ปฏิบัติงาน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ
 • ประสานงานด้านวิชาการกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานคณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 •  ค่าตอบแทน
 • คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2100 .- บาท
 • คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25200 .- บาท

 • การสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๒๗๗ ๔๓๐๐ การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มสัน (งดเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ)

 • ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนายน 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา  08.30 น.-15.30   น.


 • อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!