องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง เงินเดือน 32,930 ตั้งแต่ 25 – 31 มกราคม 2565

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย

 • คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัยหรือโครงการวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีศักยภาพและผลงานในการประสานองค์กรต่างๆ
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี หรือผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
  605 คะแนน (หรือเทียบเท่า IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน, TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน, TOEFL
  PBT ไม่น้อยกว่า 513 คะแนน, TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 153 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน)
  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และให้ความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรได้
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • หากเคยได้รับทุนการศึกษาหรือทุนดำเนินงานโครงการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับ 7
 • อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 32,930 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์
 • สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์0 5384 1133, 0 5384 1108 หรือ Download  ใบสมัครได้ที่ www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
 • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ หากพ้นกำหนดนี้จะไม่พิจารณาใบสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!