Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบัญชีและงบประมาณ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริหารกลาง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 5-6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  มีคุณวุฒิการศึกษาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 5-6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 6 – ชำนาญการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นิติกร 3 – 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ดังนี้
  • ระดับ 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย หรือ
  • ระดับ 4 สำเร็จการศึกษาระดับตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 3 – 6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหา หลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5-6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนความร่วมมือภูมิภาค ASEAN ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และการจัดการ หรือ สาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และการจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด ส่วนวิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (SMEs Big Data Analytics) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติหน้าที่ ตามพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการเงินการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://sme.go.th/th/
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hr [email protected] โดยระบุตำแหน่งที่ สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://sme.go.th/th/
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hr [email protected] โดยระบุตำแหน่งที่ สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!