สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน15000 สมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 – 23 สิงหาคม 2566


 • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • ตำแหน่ง : เศรษฐกร
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • จำนวน : 22 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
  1) ศึกษาและจัดทำข้อมูลประกอบการรายงานสถานะหนี้สาธารณะและหนี้ของประเทศในภาพรวม
  2) ศึกษาและจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
  3) ศึกษาและจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
  4) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
  5) ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประเมินผลโครงการและมาตรการของภาครัฐที่ใช้สำหรับการกู้เงินที่เหมาะสม
  6) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลหนี้สาธารณะ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานหนี้สาธารณะรายเดือน
  7) ศึกษาและจัดทำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะในภาพรวม
  8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต  https://pdmo.thaijobjob.com/
 • เปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 – 23 สิงหาคม 2566

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!