การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2
 • กองการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
 • ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

ฝ่ายการแพทย์

 • ตำแหน่ง พนักงานเวสถิติ 3
 • กองบริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
 • กองบัญชีและการเงิน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
 • กองเภสัช
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรีหลักสูตร 6 ปี เภสัชศาสตร์
  • วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตร์
 • ตำแหน่ง พยาบาล 3
 • กองพยาบาล
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง พยาบาล 1 (ผู้ช่วยพยาบาล)
 • กองพยาบาล
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 10,740 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี)
 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 4
 • กองพยาธิวิทยา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • วุฒิปริญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ตำแหน่ง แพทย์ 6
 • กองสูตินรีเวช
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์
 • ตำแหน่ง แพทย์ 6
 • กองศัลยกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์
 • ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4
 • กองศัลยกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขากายภาพบำบัด
  • วุฒิปริญาโท สาขากายภาพบำบัด
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 6
 • กองศัลยกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,890 – 35,150 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญาตรีทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 3
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 4
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือวุฒิปริญญาโท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3
 • กองบัญชีประมวลผล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
 • กองบัญชีประมวลผล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
 • กองบริหารต้นทุน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
 • กองบริหารต้นทุน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
 • กองจัดเก็บรายได้และภาษี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 4
 • กองจัดเก็บรายได้และภาษี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง นักบัญชี 3
 • กองบัญชีตรวจจ่าย
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน 3
 • กองรับและจ่ายเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

ฝ่ายวางแผนการผลิต

 • ตำแหน่ง พนักงานตรวจคุณภาพ 3
 • กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) สาขากีฏวิทยา หรือเรียนวิชากีฏวิทยามาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
 • กองทดลอง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
 • กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
 • กองวิเคราะห์สารจากการเผาไหม้บุหรี่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5
 • กองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานกฎหมาย

 • ตำแหน่ง นิติกร 3
 • กองสัญญา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
 • กองสิ่งแวดล้อม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • การรับสมัคร
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.thaitobacco.or.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!