สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 23 เมษายน 2567


  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  • ภารกิจด้านยุทธศาสตร์องค์กร
  • 1 อัตรา เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านหนึ่งด้านใดหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อมวลชน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ บัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือจิตวิทยา

  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และเคยดำรงตำแหน่ง
  • กรณี หน่วยงานรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานระดับอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • กรณี หน่วยงานเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้บริหารองค์กร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งระดับผู้จัดการองค์กรหรือเทียบเท่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ปิดรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:30 น.
  • https://tcct.or.th/assets/portals/1/files/DeputySecretaryGeneral_Admission2567.pdf

  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!