Latest:
งาน ราชการงานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 19000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 19000 / สมัครบัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2566 • สำนักงาน กขค. เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 19,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงาน กขค.
 • เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2199 5409 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ในวันและเวลาทำการ)

 • หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ประสาน จัดทำ และกำกับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า และการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในทางระหว่างประเทศ
  2. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบความร่วมมือ เช่น การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และการให้ความคิดเห็น
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  3. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
  4. สามารถ อ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี
  (มีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
  5. สามารถ คิด วิเคราะห์ พิจารณา ในการดำเนินงานที่มีความละเอียดอ่อนระหว่างประเทศ และสามารถประสานงานกับองค์การต่างประเทศ
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office (Word, Excel, และ Power Point)
  7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  8. มีความสามารถในการร่างเอกสารราชการ

 • วิธีการสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 0 2199 5404 (ในวันและเวลาทำการ)
 • 2. สมัครผ่านทาง Email ส่งมาที่ [email protected] (ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.)

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  7. สำเนาเอกสารคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ หลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย)

📄ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://tcct.or.th/…/OutsourcingServicesApplication66.pdf • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!