Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า 
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
  เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า 
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
  ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า 
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามำรถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน  ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงำนสถิติแห่งชาติhttp://www.nso.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://nso.thaijobjob.com หัวข้อ ข้าราชการ / ปี 2566 / “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!