Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานเชียงใหม่สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงใหม่เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย / เงินเดือน 34000 / สมัคร บัดนี้ – 15 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย / เงินเดือน 34000 / สมัคร บัดนี้ – 15 มีนาคม 2567


 • ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 • ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

 • ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 
 • ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท

 • คุณสมบัติด้านคุณวุฒิ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือ  นิติศาสตร์ และ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาที่อยู่ในแขนงใดแขนงหนึ่งตามประกาศ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 โดยระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย http://personnel.mju.ac.th
 • โดยพิมพ์คำว่า “ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ในช่องค้นหา หรือขอรับใบสมัครพร้อมกับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ
 • สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 0 5387 5540 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 15มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น. และเวลา 13.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม

 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!