Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 22 ธันวาคม 2565

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 22 ธันวาคม 2565

 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
  ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 ธันวาคม 2565 – 22 ธันวาคม 2565 )
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 • ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง
  จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 • ตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – มัธยมปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา จากสถานศึกษา
  ที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้วตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้วตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061924874829393.pdf

 • ประกาศกรมเจ้าท่า 274 / 2565 เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (คนพิการ)
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

 • รายละเอียด  https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061937955452368.pdf

 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061939795475600.pdf

 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
 • ตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • รายละเอียด  https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061954358257178.pdf

 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
 • ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายาม
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061955241218729.pdf

 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
 • ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายาม
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638061956152884330.pdf


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน
 • หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 8  – 22 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!