ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 4 อัตรา / ตั้งแต่วันที่ 13 –27 ธันวาคม 2565


 • 1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • และเผยแพร่การตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ
 • สำเนาภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย • คุณสมบัติทั่วไป
 •  เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ( นับถึงวันที่27 ธันวาคม 2565)
 •  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา
  โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่27 ธันวาคม 2565

 • การรับสมัคร
 • การรับสมัครการสอบ
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
 • เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 –27 ธันวาคม 2565


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!