กองทุนประกันชีวิต รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 20000 + ค่าครองชีพ 500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 15 มีนาคม 2567


  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน (1 มี.ค. 67 ถึง 15 มี.ค. 67)

  • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
  • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 20000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่กองทุนประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นควรว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

  • วิธีการสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ใช้แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน แนบท้ายประกาศนี้ หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันชีวิต เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๑๙๐๐
  • สมัครด้วยตนเอง ยี่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กองทุนประกันชีวิตเลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!