กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 23430 สมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งและสถานที่ 

 • สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์   จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
 • มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์   จํานวน 1 อัตรา
 • คำาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • มีความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และงานวิจัย
 • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วย dld.go.th/ ตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 8  – 17  กุมภาพันธ์  2565 ในวันและเวลาราชการ
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร  0 2 5 0 1 2 4 3 8

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!