Latest:
งานธนาคารงานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานช่างภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2564) ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยธนาคาร จะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ าว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2564) ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีมีเดีย (Creative Media) โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ คลังข้อมูลของผู้สมัคร ของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!