สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน เงินเดือน 31000 / สมัคร 12 – 19 สิงหาคม 2566


 • รับสมัคร  พนักงานองค์การของรัฐ
 • ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง
 • เงินเดือน  31000 + บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

 • รายละเอียดวุฒิ 
 • 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ด้าน วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 แต่ไม่เกิน 45 ปี

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • 1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
 • 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผน และการเขียนงานเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ
 • 3. สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับ Stakeholders เพื่อร่วมพัฒนาแผนงานเป้าหมายและงบประมาณในด้านการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงพัฒนาเนื้อหาเชิงวิชาการของแผนงานย่อยในด้านที่รับผิดชอบตามกรอบและแนวทางจากสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ
 • 4. เป็นผู้ประสานหลักกับหน่วยงานรับงบประมาณในด้านที่รับผิดชอบ
 • 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีประสบการณ์ทำงานในลักษณะบริหารจัดการโครงการ/งาน/ทีม อย่างน้อย ๓ ปี หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!