สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566

 • รับสมัคร : พนักงานราชการ • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ของกอง และกำกับดูแล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 24.00 น.
 • และผู้สมัครต้องไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในจีน เวลาที่กำหนดในข้อ
 • โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อ สอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 5 0 7 7 9 0 5 และ 0 2 5 0 7 8 5 4 8
 • เปิดเว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!