กรมการข้าว รับสมัครงาน ป.ตรี  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 4 – 12 มิถุนายน 2567


 • สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ
 • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 12 มิถุนายน 2567

 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 • 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย การเดินทางไปราชการและเอกสารขออนุมัติเบิก-จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง การสัมมนา/อบรม/ประชุมต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 • 2. จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณของหน่วยงานเช่น รายงานทางบัญชี, รายงานงบการเงิน, รายงานการเบิกจ่ายและรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 • 3. ช่วยบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายงบประมาณลงสมุดบัญชีแยกรายโครงการ
 • 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น.

อาคารกรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้อง 314

พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองสำเนาถูกต้อง 

 


กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!