สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง สมัครวันที่ 5 – 23 กันยายน 2565

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง สมัครวันที่ 5 – 23 กันยายน 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

 • ตำาแหน่งกลุ่มงานคุณวุฒิอัตราว่าง

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 5 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน  18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

 • นิติกร
 • บริหารทั่วไป  ปริญญาตรี 2  อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน  18000 บาท

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 14 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

 • นักทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทั่วไป ริญญาตรี 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565  ถึงวันที่ 23 กันยายน  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!