การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ส่วนกลาง และ หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 2 – 13 พฤจิกายน 2563

 • ด้วยงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟ แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
 • เพื่อทำหน้าที่พนักงาน บริการด้านการโดยสาร จำนวน 5  อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 336 .- บาท 
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ที่ทำการงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟ แห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันที่ 02 – 13 พฤศจิกายน 2563

 • ด้วยงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงานจำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงาน
 • ในอัตราค่าจ้างวันละ 336บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ของปีงบประมาณ 2563
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • การรับสมัคร
 • สถานที่ขอรับใบสมัคร และ รับสมัคร ที่ทำการงานสถานที่กรุงเทพ ชั้นล่าง ตึกพัสดุ (ตึกแดง)
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 • สระแก้ว
 • ด้วยแขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน โดยมีกำหนด เวลาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตอนนายตรวจทางสระแก้ว แขวงบำรุงทางวัฒนานคร จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8
 • คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) หรือ คุณวุฒิ ปวช. (โดยกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่จ้าง และไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของการรถไฟฯ ส่วนการยื่นคุณวุฒิของผู้สมัครจะต้องยื่นให้ตรงตาม ประกาศรับสมัคร)
 • ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แขวงบำรุงทางวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 26  ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น
 • ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่าง โยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย และจะประกาศผลให้ทราบในวันเดียวกัน

 • ขอนแก่น
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย จะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สค43 หรือแบบ สด.8
 • คุณวุฒิการศึกษา ป.6 หรือ ม.3
 • การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 • ให้ขอรับใบสมัครในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.สมัครได้ที่ทำการแขวงบำรุงทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 115 ถนนรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4322-1754 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 • การรับสมัครในครั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • ด้วยกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟ แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง
 • เฉพาะงาน จำนวน 3  อัตรา โดยได้รับค่าจ้างวันละ 336.- บาท, ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 •  ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา ( แขวง สรด.กท)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 • ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ตามพรบ.รับราชการทหาร พ.ศ2497 1.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกลโรงงานช่างเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทริคนิกส์ ช่างแมคคาโทรนิคส์ )
 • ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา (แขวง สบดกท.)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 •  ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว ตามพรบ.รับราชการทหาร พศ. 2497
 • คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • ผู้สมัครต้องมาเขียนใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ (โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับ ปั้มน้ำมัน ปตทถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!