กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 10 มิถุนายน 2566รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

   

 • กลุ่มงาน บริหารการเงินและบัญชี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย
 • เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชีภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร
 •  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ตามลิ้งก์คิวอาร์โค้ดที่แนบท้ายประกาศ

   

 • รับสมัครและให้ส่งใบสมัคร โดยการสแกนเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามข้อ ๓.๒ ยื่นผ่านระบบรับสมัครงาน
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 10  มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

  

error: Content is protected !!