สถาบันวิจัยสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565

 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตาม โครงการ Migrant Health
 • ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ
 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า
 • ในสาขา สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย งานวิจัย การประสานงาน ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)
 •  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point)
 • มีความเป็นผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีความอดทน และทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hrsi.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่าง และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
 • หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • E-mail  [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!