สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สมัคร 11 – 15 กันยายน 2566


 • ประกาศจังหวัดเชียงราย
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
 • เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

 • จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 13285 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) • รายละเอียดฉบับเต็ม 🔽
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!